Υδατοκαλλιέργειες

Οι κύριοι παράγοντες των κλιµατικών µεταβολών που θα επηρεάσουν τους υδατοκαλλιεργητικούς πόρους στη χώρα µας κυρίως σε παράκτιες και παρόχθιες, καθώς και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας προέρχονται από την αναµενόµενη αύξηση της θερµοκρασίας και της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα των υδάτων των θαλάσσιων και λιμνοθαλάσσιων περιοχών, καθώς και στην αλλαγή της βιοποικιλότητάς τους, αβεβαιότητα εμφάνισης-διάρκειας και έντασης ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και ανέμων κλπ. Η αειφορική οικοσυστηµική διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών εξαρτάται τόσο από τη διατήρηση των δοµών του οικοσυστήµατος και την ύπαρξη µιας βιώσιµης ανθρώπινης κοινότητας όσο και από τους φυσικούς παράγοντες, δηλ. τα θρεπτικά στοιχεία, τη βιοποικιλότητα των θρεπτικών επιπέδων (πρώτο, δεύτερο, τρίτο, κ.ο.κ.), την παραγωγή (φυτικών-ζωικών ειδών), τη θερµοκρασία, τις στρωµατώσεις της υδάτινης µάζας, τη διαύγεια, τη συγκέντρωση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, το pH, την αµµωνία και τις αλληλεπιδράσεις τους (Παπουτσόγλου, 1981, 1990). Γενικά, οι αναμενόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών αφορούν τόσο σε πιθανές επιπτώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων κατασκευών, όσο και στη μεταβολή των περιβαλλοντικών παραμέτρων (βιολογικών, χημικών, φυσικών, υδρολογικών) των εγκαταστάσεων των μονάδων εκτροφής.

Φίλτρα Αναζήτησης