Υποδομές και Μεταφορές

Οι αναμενόμενες από την αλλαγή του κλίματος μεταβολές θα επηρεάσουν τις υποδομές και τα δίκτυα λειτουργίας των μεταφορών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου
Οι άμεσες (direct) φυσικές επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στις μεταφορές εντοπίζονται στις ακόλουθες τρεις κύριες κατηγορίες: (EMEKA)
1. επιπτώσεις στις υποδομές μεταφορών λόγω:
i. ανακατασκευών και επιδιορθώσεων των φθορών που προκλήθηκαν από τις φυσικές
καταστροφές και
ii. υλοποίησης έργων προληπτικής προστασίας των υφιστάμενων υποδομών μεταφορών,
2. επιπτώσεις στη συντήρηση των υποδομών μεταφορών και επιπτώσεις από τις αλλαγές στη λειτουργία και αξιοπιστία του συστήματος λόγω π.χ. καθυστερήσεων και άλλων αλλαγών σε δρομολόγια και υπηρεσίες.
πηγή: https://www.bankofgreece.gr/Publications/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf

Φίλτρα Αναζήτησης