Το έργο LIFE-IP AdaptInGR

Πληροφορίες για το έργο LIFE-IP AdaptInGR

Το ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, κατά τον τρέχοντα 1ο κύκλο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (2016-2025) και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον 2ο κύκλο πολιτικής για την προσαρμογή (2026+), με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

 • στην οικοδόμηση του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων που καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • στην υλοποίηση έργων επίδειξης σε 3 Περιφέρειες και 5 Δήμους σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, διαχείριση παράκτιας ζώνης, δασικές πυρκαγιές σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία, διαχείριση υδατικών πόρων, πολεοδομικός σχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις)
 • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων
 • στην κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • στη διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • στην αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, προετοιμάζοντας τον 2ο κύκλο εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής (2026+)

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR έχει διάρκεια 8 έτη (2019 – 2026) και συνολικό προϋπολογισμό €14,2 εκατ., εκ των οποίων €8,3 εκατ. παρέχονται από την Ε.Ε., €2,4 εκατ. από εθνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο), €3,2 εκατ. από ίδιους πόρους των εταίρων και €0,3 εκατ. από ιδιωτικούς φορείς (υποστηρικτές).

 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού πλαισίου για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής με χρήση ενιαίων μεθόδων και δεικτών για το σύνολο της χώρας.
 • Επιτάχυνση της εφαρμογής των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
 • Οδηγίες και καλές πρακτικές για την προσαρμογή των Περιφερειών και των Δήμων  στην κλιματική αλλαγή.
 • Βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι της  κλιματικής αλλαγής στις  3 Περιφέρειες και  τους 5 Δήμους που συμμετέχουν στο έργο, ιδιαίτερα για τους τομείς τρωτότητας για τους οποίους προχώρησαν σε μελέτες και έργα επίδειξης.
 • Οδηγίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του τοπίου, των χρήσεων γης, των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων.
 • Ενσωμάτωση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την  Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τις επικαιροποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & Κλίμα για το 2030 και της μακροπρόθεσμης στρατηγική χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2050. 
 • Δημιουργία εθνικού πληροφοριακού διαδικτυακού κόμβου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με πληροφορίες για τους πολίτες και τις σημαντικότερες ομάδες κοινωνικών εταίρων.
 • Βελτίωση της ενημέρωσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού και των κοινωνικών εταίρων.
 • Αύξηση των γνώσεων και ανταλλαγή εμπειριών για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
 • Συντονισμός και αποδοτικότερη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 2021-2027.
 • Αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και διατύπωση κατευθύνσεων για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα των συμπληρωματικών δράσεων του έργου LIFE-IP AdaptInGR:

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των 13 Περιφερειών της χώρας έναντι της κλιματικής αλλαγής, μέσω χρηματοδότησης κατάλληλων έργων προσαρμογής σε αυτή, δίνοντας έμφαση στους τομείς για τους οποίους υλοποιήθηκαν έργα επίδειξης και πιλοτικές μελέτες στο πλαίσιο του LIFE-IP AdaptInGR.