Έλεγχος Κλιματικής Ανθεκτικότητας

H Εθνική Αρχή Συντονισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία, με την ομάδα Jaspers (Joint Assistance to Support projects in European Regions), και με την υποστήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και Υποδομών –Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), συνέταξε μεθοδολογία για την αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας των έργων υποδομής, με αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών (παράγραφο 2.ι του άρθρου 73 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060), που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η μεθοδολογία αυτή βασίστηκε κυρίως στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2021-2027» (2021/C 373/01)», αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση του Προσωρινού Πλαισίου αξιολόγησης της Κλιματικής Ανθεκτικότητας και συνοδεύεται από τα περιεχόμενα της Έκθεσης τεκμηρίωσης την οποία θα πρέπει να υποβάλλει ο Δικαιούχος.

Το Προσωρινό Πλαίσιο για την αξιολόγηση της Κλιματικής Ανθεκτικότητας και τα περιεχόμενα της Έκθεση τεκμηρίωσης είναι αναρτημένα κατωτέρω, στην ενότητα Οδηγίες/Μεθοδολογικά κείμενα, και θα βελτιωθούν/εμπλουτιστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα με νέες εκδόσεις. Το προαναφερθέν Πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθείται μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 18 του ν. 4936/2022 (Εθνικός Κλιματικός Νόμος).

Οδηγίες/Μεθοδολογικά κείμενα

Τεχνικές Οδηγίες ΕΕ για κλιματική ανθεκτικότητα υποδομών 2021-2027

Πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου κλιματικής ανθεκτικότητας v1.0 15_12_2022

Πηγές δεδομένων

 • Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
  • ΠεΣΠΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • ΠεΣΠΚΑ Αττικής
  • ΠεΣΠΚΑ Βόρειου Αιγαίου
  • ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Ελλάδας
  • ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας
  • ΠεΣΠΚΑ Ηπείρου
  • ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας
  • ΠεΣΠΚΑ Ιονίων Νήσων
  • ΠεΣΠΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας
  • ΠεΣΠΚΑ Κρήτης
  • ΠεΣΠΚΑ Νότιου Αιγαίου
  • ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου
  • ΠεΣΠΚΑ Στερεάς Ελλάδας
 • Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Ενότητα «Κάλυψη γης»: Περιλαμβάνεται γεωχωρικοί χάρτες κάλυψης γης στη Ελλάδα, του προγράμματος CORINE Land Cover (CLC) που ξεκίνησε το 1985 (έτος αναφοράς 1990). Ενημερώσεις έχουν πραγματοποιηθεί τα έτη 2000, 2006, 2012 και 2018 και η κάθε μια αποτελεί ένα διαφορετικό επίθεμα. Η κάλυψη γης ταξινομείται σε 44 κατηγορίες. Οι χρονοσειρές των επιθεμάτων κάλυψης γης συμπληρώνονται από τα Επιθέματα Μεταβολών, στα οποία καταγράφονται οι αλλαγές στην κάλυψη γης μεταξύ διαδοχικών χαρτογραφήσεων.
 • Ευρωκώδικες
  • Το 2016 ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δεύτερη γενιά των Ευρωκωδίκων η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί έως το τέλος του 2026. Αυτή η 2η γενιά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναθεώρηση και ενημέρωση των μέτρων που σχετίζονται με το χιόνι, τον άνεμο και τη θερμότητα, τη μετατροπή των προτύπων ISO για ενέργειες από κύματα και ρεύματα και από ατμοσφαιρικό πάγο και σύνταξη εγγράφου με την πιθανολογική βάση για τον υπολογισμό των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων: Περιλαμβάνει το ΦΕΚ των εγκεκριμένων αναθεωρήσεων των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, όπως οι χάρτες εντός αυτών.