Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κλιματικής Προσαρμογής Climate-ADAPT είναι μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ – European Environment Agency). Το Climate-ADAPT διατηρείται από τον ΕΕΑ με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου για τις Επιπτώσεις, την Τρωτότητα και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ETC/CCA – European Topic Centre on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation).

Το Climate-ADAPT στοχεύει να υποστηρίξει την Ευρώπη στην Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή βοηθώντας τους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με:

  • Αναμενόμενη Κλιματική Αλλαγή στην Ευρώπη
  • Τρέχουσα και η μελλοντική ευπάθεια των περιφερειών και των τομέων
  • Στρατηγικές και δράσεις Προσαρμογής της ΕΕ, εθνικές και διακρατικές
  • Μελέτες περίπτωσης Προσαρμογής και πιθανές επιλογές Προσαρμογής
  • Εργαλεία που υποστηρίζουν τον προγραμματισμό Προσαρμογής

Το ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την Προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, κατά τον τρέχοντα 1ο κύκλο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (2016-2025) και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον 2ο κύκλο πολιτικής για την Προσαρμογή (2026+), με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το SafeCrete είναι μια δράση που αποτυπώνει τη νέα δυναμική της Περιφέρειας Κρήτης, για την ασφάλεια και την προστασία των φυσικών πόρων, τη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων και τελικά τη διαφύλαξη της κλιματικής ισορροπίας του νησιού, στο μέτρο του εφικτού. Στον ιστοχώρο αυτό, μπορείτε να βρείτε τεκμηριωμένα στοιχεία για το κλίμα και το περιβάλλον από την Κρήτη, την Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Θα έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε και να συνεισφέρετε με τη δική σας άποψη, από μία είτε λιγότερο είτε περισσότερο εξειδικευμένη οπτική γωνία.